Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Toru�

7 pi�ter nauki i zabawy

Dwie klasy VIIb i VIIc 24 kwietnia 2018 wybra�y si� na wycieczk� dydaktyczno - historyczn� do Torunia. Opr�cz zwiedzania miasta, starego rynku, poznania historii wa�niejszych budowli, pojecha�y do Centrum Nowoczesno�ci M�yn Wiedzy.

A tam 7 pi�ter zabawy i nauki. Powita�o nas wahad�o Foucaulta, kt�re pozwala obserwowa� zjawisko obrotu ziemi wok� w�asnej osi. Po raz pierwszy do�wiadczenie to zosta�o pokazane pod kopu�� panteonu w Pary�u 26 marca 1851 przez Jeana Bernarda Foucault.

Ka�de pi�tro pokaza�o, �e nauka nie musi by� nudna. Do ods�uchu udost�pnione zosta�y nagrania m.in. z l�dowania cz�owieka na ksi�ycu. Pasjonaci mogli zaprojektowa� �azik marsja�ski i wydobywa� ciekawe minera�y. Kolejne stanowiska i kolejne skarby nauki, dwadzie�cia sze�� stanowisk interaktywnych, tematycznie zwi�zanych z ko�em, ruchem obrotowym, uk�adami planetarnymi i podr�ami kosmicznymi. Wystaw� wzbogacono o r�norodne elementy multimedialne, kt�re u�atwia�y przedstawianie omawianych zjawisk.

Co� o przyrodzie? Jest rzeka i jej otoczenie. Na wystawie mo�na by�o obejrze� modele wytwor�w cz�owieka, mi�dzy innymi oczyszczalni� �ciek�w, maszyny proste s�u��ce do nawadniania, a tak�e zbudowa� tam�. Bo kt� nie widzia� �ruby Archimedesa? Wszystkie eksponaty wystawy by�y interaktywne i umo�liwia�y samodzielne wykonywanie eksperyment�w oraz obserwacj� zjawisk przyrodniczych. Mogli�my zajrze� do wn�trza kretowiska, lisiej nory i ula, odwiedzi� sawann� i d�ungl� amazo�sk�. Ka�dy z nas wie ju� te�, jakie zjawisko zachodzi we wn�trzu wulkanu.

To by�a pouczaj�ca wycieczka, przygoda podczas, kt�rej posiedli�my ciekaw� wiedz� w ciekawy spos�b.

Katarzyna Witaszek
Wychowawca klasy VIIbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko