Dzi� jest wtorek, 30 maja 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Rocznicowe obchody

Rocznicowe obchody

25 pa�dziernika 2017 obchodzony by� w naszej szkole Dzie� Patrona. w tym roku przypada�a 150 rocznica urodzin i 80 rocznica �mierci genera�a J�zefa Dowbora Mu�nickiego.

Uroczysto�ci Dnia Patrona rozpocz�y si� na lusowskim cmentarzu przy rodzinnym grobie rodziny Mu�nickich. Zgromadzone tam poczty sztandarowe i delegacje odda�y ho�d cz�owiekowi, dla kt�rego s�u�ba Ojczy�nie by�a jedn� z najwa�niejszych warto�ci w �yciu. Dalsza cz�� uroczysto�ci odby�a si� pod pomnikiem genera�a przy szkole. Od�piewano hymn pa�stwowy i z�o�ono wi�zanki kwiat�w.

W tym roku Dzie� Patrona zbieg� si� z otwarciem nowego skrzyd�a szko�y. Jeste�my dumni, �e plac�wka, kt�rej patronuje gen. J. Dowbor Mu�nicki, rozrasta si� i kolejne pokolenia dzieci i m�odzie�y b�d� mog�y zdobywa� tu wiedz� i umiej�tno�ci, wzoruj�c si� na swoim patronie.

Halina Taciak
Maciej Podstawski

Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko